TERMES I CONDICIONS

 1. IDENTIFICACIÓ I CONTACTE
  En virtut del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), procedim a especificar les dades bàsiques identificatives i de contacte de l’empresari que comercialitza online els productes i/o serveis oferts a través del present lloc web: rasos.net:
  La seva denominació social és: RASOS DE PEGUERA,.S.A
  El seu nom comercial és: RASOS
  El seu CIF és: A08394777
  El seu domicili social està a: Edifici Bar-Restaurant La Creu Estació d’esquí i muntanya Rasos de Peguera. 08162- Montmajor (Barcelona)
  Inscrita al Registre Mercantil de [Dades d’inscripció al registre mercantil, en el seu cas]
  Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:Telèfon: 938 250875E-mail: info@rasos.net,Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i RASOS es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

  2.- CARACTERÍSTIQUES I DEFINICIONS DELS PRODUCTE I/O SERVEIS O SERVEIS.

Les característiques dels serveis o producte i/o serveis oferts a través de la botiga en línia habilitada al present lloc web, seran les especificades en la presentació de cadascun del producte i/o serveis i serveis, i, per tant, les descrites en aquest lloc web.

La informació continguda al WEB és oferta per conveniència de l’USUARI, però pot contenir imprecisions, errades o qualsevol gènere d’error. RASOS DE PEGUERA S.A..no garanteix l’exactitud o fiabilitat de la informació o del contingut del web.

RASOS DE PEGUERA S.A.. ofereix i, si escau, subministra els continguts, producte i/o serveis i serveis a l’USUARI visitant del web en nom i per compte d’operadors turístics de reconegut prestigi, limitant-se a incloure al web els continguts, producte i/o serveis i serveis esmentats.

La totalitat d’aquest web: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, és propietat de RASOS DE PEGUERA, S.A.. i en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o radiodifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, sigui quina sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat per fer-ho.

3.- PROCEDIMENT DE COMPRA.

Per dur a terme i efectuar la comanda del producte i/o servei desitjat, vostè haurà de fer-se seleccionar-lo i punxar a la venda “fes la teva reserva”. A continuació, haureu de triar la data en què voleu realitzar l’activitat, el nombre de participants.

A continuació, haureu d’emplenar un formulari, havent de facilitar les dades personals que en el formulari corresponent se us demanin. Així mateix, vostè haurà de seleccionar el mètode de pagament del preu acordat que voleu utilitzar per a la compra, de conformitat al que disposa la clàusula cinquena de les presents Condicions de Contractació.

Amb caràcter previ a la confirmació, vostè haurà de procedir a acceptar les presents Condicions de Compra o contractació en línia. Un cop produïda aquesta acceptació i després d’haver comprovat que totes les dades que figuren al formulari són correctes, podreu confirmar la vostra sol·licitud a través de la plataforma web. Tan aviat s’hagi produït la confirmació de la vostra comanda, i un cop l’hàgim rebut, us remetrem un correu electrònic a l’e-mail que ens heu facilitat prèviament, comunicant-vos la recepció efectiva i acceptació de la vostra sol·licitud.

4.- PREU DELS PRODUCTES I/O SERVEIS.

El preu total dels serveis oferts en aquest lloc web, tret que s’especifiqui el contrari, aquest preu estarà expressat en euros i inclourà l’IVA aplicable de conformitat amb la normativa fiscal que sigui procedent aplicar.

Aquest preu total podrà ser visualitzat per vostè en el moment de confirmació de la sol·licitud realitzada, amb l’objectiu que pugui comprovar que tant les dades de la compra com el preu del producte i/o servei o servei són correctes.

En alguns serveis, el pagament serà realitzat en dues parts, mitjançant la pàgina web serà abonat el 30% de la quantitat total, i la resta serà abonat al propi establiment el dia de realització de la dita activitat.

RASOS DE PEGUERA.S.A .es reserva la facultat de modificar els preus dels productes i/o serveis o serveis oferts a través del present web, mantenint-lo informat sobre aquestes modificacions, les quals podrà visualitzar de forma clara en el moment de selecció del producte i/ o servei desitjat.

Els preus indicats en línia seran els que s’hagin especificat a cada client a virtut del tipus de producte i/o servei contractat.

5.- MÈTODES DE PAGAMENT.

Un cop confirmada la comanda del servei, podreu procedir al pagament d’aquesta, a través d’alguna de les modalitats que s’assenyalen a continuació:

Pagament a través de targeta de crèdit (VISA, MASTERCARD) i BIZUM)

El pagament del preu del servei es farà en euros (€). La nostra plataforma garanteix i assegura un procediment de pagament segur a Internet.

6.- FACTURACIÓ.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions de Contractació, vostè haurà de consentir expressament rebre un correu electrònic a l’email que vostè ens hagi facilitat, informant-lo de la seva compra, disposant aquest de validesa i eficàcia.

En cas de necessitar el comprador factura en format paper, ho haureu d’especificar al camp d’observacions per poder-la enviar. Aquest servei en cap cas no haurà de ser abonat.

La compra de qualsevol producte i/o servei només serà efectiva en el moment que RASOS DE PEGUERA, S.A.. realitzi el càrrec de manera vàlida a la targeta de crèdit subministrada, podent fins aquest moment ser cancel·lada per part de RASOS DE PEGUERA , S.A.

7.- OBLIGACIONS

RASOS DE PEGUERA, S.A..es compromet a actuar amb la màxima diligència a l’efecte que les dades que apareguin al web siguin en tot moment veraces i estiguin actualitzades. Tot i això, en algunes ocasions per causes alienes a la voluntat de RASOS DE PEGUERA S.A.. pot existir algun error tipogràfic, i es compromet RASOS DE PEGUERA, S.A.. en aquests casos a esmenar aquestes errades com més aviat millor. Així mateix, si algun preu contingués alguna errada i algun USUARI s’hi hagués vist afectat de forma involuntària i que no hagués pogut ser advertida pel client en el moment d’efectuar la reserva, RASOS DE PEGUERA, S.A.. mantindrà a aquest client el preu inicialment ofert.

RASOS DE PEGUERA, S.A..no es faran responsables, directament ni subsidiàriament de:

La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament del web.
La informació introduïda per usuaris, col·laboradors i terceres persones.
Els danys que puguin causar-se als equips de l’USUARI per la utilització del web.
Els enllaços i hipertext que possibilitin, a través del web accedir a l’USUARI a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de RASOS DE PEGUERA, S.A..; no seran responsables ni de la informació continguda en aquests ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se de la dita informació.
Pèrdues que no es derivin o no hagin estat ocasionades per un incompliment imputable o atribuïble a la nostra part.

8.- CANCEL·LACIONS I DRET DE DESESTIMENT

A través de les presents condicions de compra, se us informa que podreu exercitar el vostre dret de desistiment respecte a la contractació o compravenda dels productes oferts en aquest lloc web, sense que sigui necessària justificació

Cancel·lació de reserva sense despeses. L’anul·lació de la reserva pot suposar la devolució de part dels diners pagats, en funció del moment en què es produeixi:

– Fins abans de 2 setmanes: devolució del 75%.
– Fins abans d’una setmana: devolució del 50%.
– Durant els darrers 7 dies: No hi ha devolució.
– Si la cancel·lació es produeix el dia de desenvolupament de l’activitat, el client haurà d’abonar el 100% del tiquet

Les cancel·lacions parcials (cancel·lació d’alguna de les places contractades) tindran devolució per mitjà de bo per realitzar l’activitat en una altra data sempre que hi hagi disponibilitat. El client podrà sol·licitar un canvi de data/hora a la reserva fins abans de 5 dies de la data de l’excursió. El canvi estarà subjecte a la disponibilitat.

De vegades les condicions meteorològiques fan impossible efectuar la ruta. En aquest cas el client pot sol·licitar canviar l’activitat a una altra data si hi ha disponibilitat o demanar la devolució íntegra de l’import.

Per exercir el dret de desistiment aquí assenyalat, ens haureu de notificar la vostra voluntat enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic a l’adreça info@rasos.net, mitjançant declaració inequívoca que manifesti el vostre desig de desistir dels productes contractats per vostè. La seva comunicació haurà d’incloure la identificació dels productes o serveis sol·licitats, el nom, els cognoms i l’adreça, així com la data. Disposa d’un model de formulari a la clàusula quinzena de les presents Condicions de Compra.

9.- TERCERS

En el cas dels serveis de tercers, la utilització del web, per a la cerca i localització dels serveis, als efectes de la seva contractació per part de l’USUARI del web, implica el sotmetiment directe de l’USUARI a les condicions generals d’aquestes empreses i les condicions generals de les webs pròpies de les empreses, incloent-hi les corresponents a protecció de dades personals.

Dins del web hi ha enllaços a altres webs sobre els quals RASOS  DE PEGUERA, S.A..no te control i dels quals òbviament no se’n fa responsable.

RASOS DE PEGUERA, S.A..no patrocina o garanteix cap d’aquests webs de tercers, els quals han estat inclosos per conveniència per als USUARIS.

10.- ACCÉS.

RASOS DE PEGUERA, S.A..es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al webi/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals.

11.- NUL·LITAT PARCIAL.

Si alguna de les presents condicions de contractació és declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per l’autoritat competent, les altres condicions romandran en vigor, sense que els afecti la declaració de nul·litat parcial esmentada.

12.- MODIFICACIONS.

Ens reservem el dret de modificar les presents Condicions de Compra o contractació, mantenint-vos informat sobre els canvis realitzats en aquestes, que resultin significatius. Això no obstant, la modificació de les presents Condicions no tindrà en cap cas caràcter retroactiu.

RASOS DE PEGUERA, S.A..es reserva el dret a modificar, limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables al web referit anteriorment, sempre que es faci un avís amb una antelació mínima de 15 dies. El preavís s’efectuarà mitjançant una finestra emergent , que s’obrirà en accedir a la pàgina, o una notificació a l’USUARI que es farà amb caràcter previ a la modificació, limitació o cancel·lació.

13.- MÈTODES ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la Plataforma per a la Resolució de litigis en línia, en matèria de consum, de conformitat a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la qual es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les presents Condicions de Compra o Contractació, es regeixen quant a la seva interpretació i execució per la Llei Espanyola, i en especial, la legislació en matèria de consumidors i usuaris.

Seran competents per conèixer de qualsevol litigi que es derivi de les presents condicions els Tribunals de Berga, excepte que, segons el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la contrapart tingués la condició de consumidor o usuari, cas en què seran competents els tribunals del domicili del consumidor.

15.- FORMULARI DRET DE DESISTIMENT.

Model de formulari d’exercici del dret de desistiment

– A latenció de RASOS DE PEGUERA, S.A.. , correu electrònic info@rasos.net, RASOS DE PEGUERA,.S.A  a: Edifici Bar-Restaurant La Creu Estació d’esquí i muntanya Rasos de Peguera. 08162- Montmajor (Barcelona)

– Per la present us comunic/comunicem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*)

– Comanda el/rebut el (*)

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si aquest formulari es presenta en paper):

– Data: